Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum có kế hoạch tổ chức đấu thầu, theo Luật Đấu thầu gói thầu xây lắp: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ; bao gồm các hạng mục: Nhà làm việc 5 tầng, nhà phụ trợ 3 tầng, nhà để xe, nhà thường trực, Cổng tường rào, Bể nước ngầm, Sân bê tông, Hệ thống điện, cấp thoát nước tổng thể

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum có kế hoạch tổ chức đấu thầu, theo Luật Đấu thầu gói thầu xây lắp: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ; bao gồm các hạng mục: Nhà làm việc 5 tầng, nhà phụ trợ 3 tầng, nhà để xe, nhà thường trực, Cổng tường rào, Bể nước ngầm, Sân bê tông, Hệ thống điện, cấp thoát nước tổng thể. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ, ngày 07 tháng 3 năm 2011 đến trước 16 giờ, ngày 18 tháng 3 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum có kế hoạch tổ chức đấu thầu, theo Luật Đấu thầu gói thầu xây lắp: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ; bao gồm các hạng mục: Nhà làm việc 5 tầng, nhà phụ trợ 3 tầng, nhà để xe, nhà thường trực, Cổng tường rào, Bể nước ngầm, Sân bê tông, Hệ thống điện, cấp thoát nước tổng thể, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án: Xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của BHXH Việt nam.
    Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
    Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum:
    – Địa chỉ: Số 98A URE – Thành phố Kon Tum – Tỉnh Kon Tum. 
    – Điện thoại: 0603 864 524     Fax: 0603 863 826
    Sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn, tiền Việt Nam) tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum.
    Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ  8 giờ, ngày 07 tháng 3 năm 2011 đến trước        16 giờ, ngày 18 tháng 3 năm 2011 (trong giờ hành chính).
    Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 246.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng, tiền Việt Nam) bằng bảo đảm của một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tiền mặt và phải được gửi tới Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum.
    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30′ (giờ Việt Nam), ngày 28   tháng 3  năm 2011 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum.
    Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                            BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN