Mời chào hàng cạnh tranh: Mua máy chiếu H – PEC, bảng chống lóa, đệm nhảy thể dục cung cấp cho các trường học trong huyện Bảo Thắng – Lào Cai

Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp Giáo dục và Đào tại năm 2010. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h30 ngày 06 tháng3 năm 2011 (trong giờ hành chính). Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2011 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng,
– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.
2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2010.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:
Gói thầu số 01: Mua sắm máy chiếu H – PEC, bảng chống lóa, đệm nhảy thể dục cung cấp cho các trường học trong huyện Bảo Thắng
6. Thời gian thông báo mời chào hàng: Ngày 05 – 06 – 07 tháng 3 năm 2011
B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.
– Tên gói thầu: Mua sắm máy chiếu H – PEC, bảng chống lóa, đệm nhảy thể dục cung cấp cho các trường học trong huyện Bảo Thắng
– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2011.
–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h30 ngày 06 tháng3 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 3 năm  2011 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai./.
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Thắng.
– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.
                                                                                                   Bảo Thắng ngày 4 tháng 3 năm 2011
                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                             ĐÃ KÝ                                                                                                               Quách Thị Lan Phương