Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC)

Tên dự án:Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình 2
Tên gói thầu:Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp (EPC)
Nguồn vốn:JBIC
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Chìa khóa trao tay
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình 2-Đường Hoàng Diệu, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 84-030.887121. Fax:84-030.871160
06/02/2006 đến 12/02/2006
100 (USD)
07/04/2006 14:00
07/04/2006 14:30