UBND Phường Xuân Hòa – TX Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc thông báo mời chào hàng Gói thầu số 1 – Mua sắm Trang thiết bị trường mầm non Xuân Hòa

UBND Phường Xuân Hòa – TX Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc thông báo mời chào hàng Gói thầu số 1 – Mua sắm Trang thiết bị trường mầm non Xuân Hòa. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 09 tháng 06 năm 2011 đến ngày 13 tháng 06 năm 2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: UBND Phường Xuân Hòa – TX Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
– Tên gói thầu: Gói thầu số 1 – Mua sắm Trang thiết bị trường mầm non Xuân Hòa
– Tên dự án: Mua sắm Trang thiết bị trường mầm non Xuân Hòa
– Nguồn vốn: Ngân sách & các nguồn vốn hợp pháp khác
– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 09 tháng 06 năm 2011 đến ngày 13 tháng 06 năm 2011 (trong giờ hành chính)
– Địa chỉ phát hành: UBND Phường Xuân Hòa – TX Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 13 tháng 06 năm 2011


Phúc Yên ,ngày 02 tháng 06  năm 2011
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)