Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai thông báo mời chào hàng gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng cho Bộ phận “một cửa” cấp xã thuộc Chương trình quản trị nhà nước và CCHC tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 – 2011

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai thông báo mời chào hàng gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng cho Bộ phận “một cửa” cấp xã thuộc Chương trình quản trị nhà nước và CCHC tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 – 2011 Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 20 tháng 6 năm 2011 đến 17 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2011

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tên cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.
– Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng cho Bộ phận “một cửa” cấp xã thuộc Chương trình quản trị nhà nước và CCHC tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 – 2011.

– Tên dự án: Chương trình quản trị Nhà nước và CCHC tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 – 2011.
– Nguồn vốn: Vốn tài trợ của Chính phủ Đan Mạch.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 20 tháng 6 năm 2011 đến 17 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2011.
– Địa chỉ phát hành: Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ Lào Cai, số 262 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai. Điện thoại: 020.3845.455. Fax: 0203.845.455.
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2011.
 – HSĐX sẽ được mở công khai vào 8h ngày 27 tháng 6 năm 2011 tại Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ Lào Cai, số 262 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Ngày 16  tháng 6 năm 2011
Đại diện hợp pháp cơ quan
               GIÁM ĐÔC

                 (Đã ký)


           Lê Quang Tuyến