Cung ứng văn phòng phẩm cấp phát cho học sinh các Thôn, Bản vùng đặc biệt khó khăn, năm học 2011- 2012, huyện Bảo Yên

Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục năm 2011. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh. Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8 giờ 00 phút ngày 13 tháng 07 năm 2011. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 8 giờ 00 phút ( Giờ Việt Nam ) ngày 20 tháng 7 năm 2011 Tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bảo Yên. Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai.

UBND HUYỆN BẢO YÊNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOĐộc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số 392 /TB – PGD – ĐT    Bảo Yên ngày 06 tháng 07 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU

     Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo yên – Tỉnh Lào Cai có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với gói thầu: Cung ứng văn phòng phẩm cấp  phát cho học sinh các Thôn, Bản vùng đặc biệt khó khăn, năm học 2011- 2012, huyện Bảo Yên.
     + Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục năm 2011.
     + Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Trong nước )
     Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có năng lực,kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết .
         Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bảo Yên
         Thi trấn Bảo Yên – Huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai
         Điện thoại số 020 3876221 số Fax 020 3876221 
     Và sẽ được mua hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh không hoàn lại với giá 500.000 đồng
(Năm trăm ngàn đồng chẵn) tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai.
     Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8 giờ 00 phút ngày 13 tháng 07 năm 2011 (trong giờ hành chính) tại địa điểm trên .
     Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 8 giờ 00 phút ( Giờ Việt Nam ) ngày 20 tháng 7 năm 2011 Tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bảo Yên .
     Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu cùng ngày tại Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG
          
                                                                                                   Nguyễn Văn Nhật