Gói thầu: Mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nước

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu: Mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nước

Tên dự án:Dự án mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nước của Xí nghiệp liên danh Vietsovpetro
Tên gói thầu:Gói thầu: Mua (đóng mới) giàn khoan tự nâng đa năng 130m nước
Nguồn vốn:Tái đầu tư, vay
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Chìa khóa trao tay
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
70A Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam
21/12/2005 đến 21/12/2005
500.000 (VND)
11/01/2006 11:00
11/01/2006 11:00