Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi giai đoạn 1 (Gói số 6)

Mời sơ tuyển Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi giai đoạn 1 (Gói số 6)

Mời sơ tuyển Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi giai đoạn 1 (Gói số 6)

Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi giai đoạn 1”

Nguồn vốn: vốn điều lệ và vốn vay

Bên mời thầu: Ban QLDA nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ ngày 24/02/2007 đến trước 10 giờ ngày 20/03/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA số 5 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 8296341; Fax: (84.8) 8296887

Thời điểm đóng sơ tuyển: 10 giờ, ngày 20/03/2007