Mời sơ tuyển Gói thầu: Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Mời sơ tuyển Gói thầu: Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Mời sơ tuyển Gói thầu: Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thuộc Dự án “Nhà làm việc của HĐND – UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh”

Nguồn vốn: ngân sách tỉnh

Bên mời thầu: UBND phường Kinh Bắc

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian cung cấp HSMST: từ 7 giờ 30 ngày 08/02/2007 đến trước 16 giờ ngày 10/02/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trụ sở UBND phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: (0241) 825699

Hạn cuối nhận HSDST: 16 giờ ngày 10/02/2007