Mời chào hàng cạnh tranh: Mua sắc thiết bị phòng bộ môn tin học, ngoại ngữ trường chuẩn quốc gia năm 2011

Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa. Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên sự nghiệp giáo dục năm 2011. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h30 ngày 22 tháng 12 năm 2011 (trong giờ hành chính). Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2011 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa,
– Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203. 871.717                      –  Fax: 0203.872.936.
2. Tên dự án: Mua sắm thiết bị phòng bộ môn tin học, ngoại ngữ trường chuẩn quốc gia năm 2011.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:
Gói thầu số                        
Tên gói thầu
1“Mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ và phòng bộ môn tin học cho các trường chuẩn quốc gia năm 2011”

B. Nội dung thông báo mời thầu:

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa.
– Tên gói thầu: Mua sắm thiết bi phòng bộ môn ngoại ngữ và phòng bộ môn tin học cho các trường chuẩn quốc gia năm 2011
– Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên sự nghiệp giáo dục năm 2011
–  Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Phương thức chào hàng: 01 túi hồ sơ.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h30 ngày 22 tháng 12 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm  2011 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa.
– Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai;
– Điện thoại: 0203. 871.717                      –  Fax: 0203.872.936.
                                       Sapa, ngày 16 tháng 12 năm 2011
Trưởng phòng
(Đã ký)Nguyễn Hữu Đức