Viện Địa lý thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu.

Viện Địa lý thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: 8h30 ngày 6/4/2012 đến 4h30 ngày 16/4/2012. Địa chỉ phát hành: Nhà A27 – 18 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu giấy – Hà Nội. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): 4h30 ngày 16/4/2012.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Viện Địa lý

– Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu

– Tên dự án: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp tổng thể giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước lãnh thổ Tây Nguyên

 – Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp khoa học         

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: 8h30 ngày 6/4/2012 đến 4h30 ngày 16/4/2012

– Địa chỉ phát hành: Nhà A27 – 18 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu giấy – Hà Nội

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): 4h30 ngày 16/4/2012

 

Hà Nội, ngày 3  tháng 4 năm 2012

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]