Thông báo chung về mua sắm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông báo chung về mua sắm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo Dự án này, hàng hóa được mua sắm bao gồm phần cứng, phần mềm và các thiết bị truyền thông nhằm hỗ trợ công tác thu thập, lưu trữ, truyền tải và sử dụng các dữ liệu kinh tế và tài chính để lập kế hoạch và quản lý các nguồn lực nội bộ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV).

THÔNG BÁO CHUNG VỀ MUA SẮM

TÊN QUỐC GIA: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt

TÊN DỰ ÁN: Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng

Số hiệu Dự án: P088759

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhận một khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) với trị giá tương đương 60 triệu đô la Mỹ để thực hiện Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (viết tắt là Dự án FSMIMS) và sẽ sử dụng khoản tiền vay này thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ tư vấn cần thiết triển khai thực hiện Dự án.

Dự án này sẽ có 3 Hợp phần chính.  Phần A – Hiện đại hóa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), chủ yếu sẽ hỗ trợ ngân hàng trung ương: (i) xây dựng chính sách và khuôn khổ thể chế cũng như năng lực quản lý thông tin và ra quyết định; (ii) cung cấp các thông tin đầu vào để xác định nhu cầu của người sử dụng và các yêu cầu về chức năng của hệ thống công nghệ thông tin truyền thông mới (ICT platform) đối với quản lý thông tin; và (iii) thiết kế và xây dựng một hệ thống công nghệ truyền thông tập trung dựa trên các chuẩn công nghệ thông tin (IT) quốc tế để hỗ trợ vai trò của SBV đang đà tiến triển của một ngân hàng trung ương, có xem xét đến các thông lệ quốc tế phù hợp và tính thực tế quyết định của Việt Nam.

Phần B – Tăng cường năng lực Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) nhằm hỗ trợ CIC (i) cải tiến các quy trình nghiệp vụ chủ chốt của CIC như là cơ quan đăng ký tín dụng công của Việt Nam; và (ii) xây dựng và lắp đặt hệ thống quản lý dữ liệu tập trung để thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích và chia sẻ các thông tin tín dụng. Phần C – Củng cố năng lực Bảo hiểm Tiền gửi Viêt Nam (DIV) nhằm hỗ trợ cơ quan bảo hiểm tiền gửi thuộc sở hữu Nhà nước cải tiến các quy trình nghiệp vụ và xây dựng năng lực công nghệ để cơ quan này có thể tăng cường vai trò của mình trong mạng lưới an toàn khu vực tài chính của Việt Nam.

Theo Dự án này, hàng hóa được mua sắm bao gồm phần cứng, phần mềm và các thiết bị truyền thông nhằm hỗ trợ công tác thu thập, lưu trữ, truyền tải và sử dụng các dữ liệu kinh tế và tài chính để lập kế hoạch và quản lý các nguồn lực nội bộ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV). Các dịch vụ tư vấn được tuyển chọn và thuê sẽ hỗ trợ tăng cường chức năng, cải tiến quy trình nghiệp vụ cũng như thiết kế và triển khai hệ thống theo các hợp đồng có giá trị lớn  tương ứng cho ba đơn vị tham gia Dự án (SBV, CIC và DIV). Phần lớn các dịch vụ tư vấn này đòi hỏi chuyên gia phải có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế.

Công tác mua sắm cho Dự án sẽ được thực hiện theo các qui định của Ngân hàng Thế giới (WB) nêu trong cuốn: “Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng của IDA” ban hành tháng 5/2004 và đã sửa đổi tháng 10/2006 (Hướng dẫn Mua sắm); và cuốn “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn do Bên vay của WB thực hiện” ban hành tháng 5/2004 và đã sửa đổi tháng 10/2006 (Hướng dẫn tuyển chọn Tư vấn).

Các thông báo mua sắm cụ thể (SPN) cho các hợp đồng cung cấp hàng hóa sẽ được thực hiện theo hình thức Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế (ICB) và cho các hợp đồng dịch vụ tư vấn có giá trị lớn và các hợp đồng mà đòi hỏi chuyên gia quốc tế, khi có thông tin chính thức, sẽ được đăng tải trên (a) dg Market and UNDB online, (b) Một tờ báo lưu hành trong nước, (c) báo Vietnam Procurement Review, (d) trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam /CIC/DIV, và (e) trang web của Vụ Quản lý Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cơ hội về Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước (NCB) sẽ được quảng cáo trong nước đối với (b), (c), (d) và (e) nêu trên tại đoạn này.

 Theo Dự án này, các hợp đồng dưới đây sẽ được mua sắm theo phương thức ICB và lựa chọn cạnh tranh các chuyên gia tư vấn quốc tế.

 

Hạng mục

 

Hợp đồng[*]

 

Phương pháp Mua sắm/Lựa chọn

 

Ngày Dự kiến Phát hành SPN

 

 

 

 

Hàng hoá

Thiết bị nhỏ cho SBV và CIC (phần cứng truyền thông, máy tính cá nhân, các máy chủ nhỏ, v.v…).

Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế một giai đoạn (Single-stage ICB).

Quý III năm 2009

Tích hợp hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt .

Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế một giai đoạn (Single-stage ICB).

Quý IV năm 2009

Kế toán SBV và quản lý nguồn lực (ứng dụng kế toán lõi, ERP, module quản lý văn bản,

Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế hai giai đoạn (2-stage ICB).

Quý III năm 2010

 

Hạng mục

 

Hợp đồng[†]

 

Phương pháp Mua sắm/Lựa chọn

 

Ngày Dự kiến Phát hành SPN

 

 

 

 

 

Hàng hoá

các chuẩn IT và các máy chủ lõi).

 

 

Quản lý dữ liệu cho SBV (kho lưu trữ dữ liệu lõi và các ứng dụng liên quan).

Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế hai giai đoạn (2-stage ICB).

Quý I năm 2011

Các ứng dụng quản lý dữ liệu cho CIC (các máy chủ lõi, kho lưu trữ dữ liệu lõi và các ứng dụng liên quan).

Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế hai giai đoạn (2-stage ICB).

Quý III năm 2009

Các ứng dụng về quản lý dữ liệu và nguồn lực cho DIV (các máy chủ lõi, kho lưu trữ dữ liệu và các ứng dụng liên quan và ERP).

Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế hai giai đoạn (2-stage ICB).

Quý III năm 2009

 

 

 

Dịch vụ

 tư vấn

Tăng cường chức năng và quy trình nghiệp vụ cho SBV và CIC.

Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS).

Quý IV năm 2008

Xác nhận của Bên thứ ba về thực hiện hệ thống. 

Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng (QBS).

Quý I năm 2011

Tăng cường chức năng và quy trình nghiệp vụ cho DIV.

Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS).

Quý IV năm 2008

 

Các nhà thầu cung cấp hợp lệ có triển vọng mong muốn được đưa vào danh sách nhận thư mời tham gia dự thầu theo hình thức ICB, và các nhà thầu tư vấn có triển vọng muốn nhận một bản sao của thư mời quảng cáo yêu cầu bày tỏ nguyện vọng, hoặc những nhà thầu muốn biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ địa chỉ sau đây:

                                                                 Ngày 19 tháng 11 năm 2008

Bà Đậu Thị Bích Hồng

Phó Vụ trưởng,

Vụ Hợp tác Quốc tế

Ngân hàng Nhà nước Việt

Địa chỉ: 47- 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm- Hà Nội, Việt

Điện thoại: 84 4 3 8268786

Fax: 84 4 3 9351081

Email: fsmims.vn@gmail.com  và fsmis@vnn.vn[*] Các hợp đồng cho hàng hoá có thể được sửa đổi tuỳ thuộc vào thiết kế hệ thống chi tiết khi bắt đầu triển khai Dự án.