Gói thầu thuộc Kế hoạch “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2006-2007”

Thông báo mời sơ tuyển các gói thầu thuộc Kế hoạch “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2006-2007”

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN CÁC GÓI THẦU:

– THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 5 CHO 149 TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BẠC LIÊU (GÓI SỐ 02)

– THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 10 CHO 18 TRƯỜNG THPT VÀ 06 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRONG TỈNH BẠC LIÊU

Thuộc Kế hoạch “Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2006-2007”

Nguồn vốn: vốn khấu hao cơ bản năm 2007 của Công ty Điện lực 2

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc liêu

Hình thức đấu thầu: đấu thầu hạn chế

Thời gian phát hành miễn phí HSMST: từ 7 giờ 30 ngày 31/01/2007 đến trước 8 giờ ngày 13/02/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc liêu, số 51/5 đường Cách Mạng, phường 1, thị xã Bạc Liêu. Điện thoại: (0781) 822674; Fax: (0781) 824400

Hạn cuối nhận HSMTST:

– Gói số 02: 8 giờ, ngày 13/02/2007

– Gói số 03: 9 giờ, ngày 13/02/2007