Gói thầu “Thiết kế kiến trúc” Thuộc Dự án “Nhà thí nghiệm kết hợp nhà học”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Thiết kế kiến trúc” Thuộc Dự án “Nhà thí nghiệm kết hợp nhà học”

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thiết kế kiến trúc

Thuộc Dự án “Nhà thí nghiệm kết hợp nhà học”

Nguồn vốn: vốn của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Bên mời thầu: Trường Đại học Điện lực

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ ngày 15/01/2007 đến trước 9 giờ 30 ngày 15/03/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường Đại học Điện lực, số 235 Hoàng Quốc Việt, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 2185623; Fax: (04) 8362065

Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ, ngày 15/03/2007