Mời sơ tuyển Gói thầu “Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định – giai đoạn 2” Thuộc Dự án “Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định – giai đoạn 2”

Mời sơ tuyển Gói thầu “Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định – giai đoạn 2” Thuộc Dự án “Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định – giai đoạn 2”

Mời sơ tuyển Gói thầu: Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định – giai đoạn 2

Thuộc Dự án “Kho bãi tổng hợp cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định – giai đoạn 2”

Nguồn vốn: tự bổ sung và vay ngân hàng

Bên mời thầu: Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian cung cấp miễn phí HSMST: từ 7 giờ 30 ngày 04/01/2007 đến trước 15 giờ ngày 09/01/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn, số 162 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (056) 812662; Fax: (056) 812663

Hạn cuối nhận HSDST: 15 giờ, ngày 09/01/2007