Thông báo mời sơ tuyển gói thầu số 1: San đắp mặt bằng, hệ thống thoát nước và đường giao thông nội vùng

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu số 1: San đắp mặt bằng, hệ thống thoát nước và đường giao thông nội vùng

Thông báo mời sơ tuyển

Gói thầu số 1: San đắp mặt bằng, hệ thống thoát nước và đường giao thông nội vùng

Thuộc Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đông Cầu Ngắn, phường Phú Hải, TP. Đồng Hới”

Nguồn vốn: Ngân sách cấp từ nguồn quỹ đất

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư và xây dựng thành phố Đồng Hới

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian cung cấp miễn phí HSMST: từ 8h00 ngày 11/12/2006 đến 8h30 ngày 15/12/2006 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban QLDA đầu tư và xây dựng thành phố Đồng Hới, 14 Quách Xuân Kỳ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Điện thoại: (052) 824429/ 840653.

Hạn cuối nhận HSDST: 8h30 (giờ Việt ) ngày 15/12/2006