Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Dây chuyền công nghệ khu vực Lưu Xá (Gói số 1)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu EPC: Dây chuyền công nghệ khu vực Lưu Xá (Gói số 1)

Thuộc Dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang Thép Thái Nguyên”

Nguồn vốn: vốn của Công ty, vốn vay Quỹ Hỗ trợ phát triển và vay nước ngoài do Bộ Tài chính bảo lãnh

 

Bên mời thầu: Công ty Gang Thép Thái Nguyên

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian cung cấp miễn phí HSMST: ngày 19/5/2006 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Quản lý và chỉ đạo dự án giai đoạn 2 – Công ty Gang Thép Thái Nguyên (Ban QLDA giai đoạn 2), phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: (84.280) 832029/ 832236; Fax: (84.280) 832056/ 834182

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 19/6/2006.