Mời sơ tuyển Gói thầu: Khảo sát và lập DAĐT – TKBVTC – TDT và BCNCTKT các công trình chuyên dùng cấp điện cho khách hàng năm 2007

Mời sơ tuyển Gói thầu: Khảo sát và lập DAĐT – TKBVTC – TDT và BCNCTKT các công trình chuyên dùng cấp điện cho khách hàng năm 2007

Mời sơ tuyển Gói thầu: Khảo sát và lập DAĐT – TKBVTC – TDT và BCNCTKT các công trình chuyên dùng cấp điện cho khách hàng năm 2007

Thuộc Dự án “Các công trình điện chuyên dùng cấp điện cho khách hàng”

Nguồn vốn: KHCB năm 2007 và các nguồn vốn khác

Bên mời thầu: Điện lực Thủ Thiêm – Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 7 giờ 30 ngày 17/05/2007 đến trước 14 giờ ngày 24/05/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Điện lực Thủ Thiêm, số 1.000 Liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 2105204; Fax: (08) 7422765

Thời điểm đóng sơ tuyển: 14 giờ, ngày 24/05/2007.