Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường 41m kéo dài và cống hộp cải suối

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường 41m kéo dài và cống hộp cải suối

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường 41m kéo dài và cống hộp cải suối

Thuộc Dự án “Hạ tầng kỹ thuật phần còn lại  khu đô thị phía thị xã Bắc Kạn”

Nguồn vốn: nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và các nguồn vốn khác

Bên mời thầu: UBND thị xã Bắc Kạn

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSMST: từ ngày 30/04/2007 đến trước 9 giờ 30, ngày 15/05/2007 (tập trung phát hành vào các ngày từ 30/04/2007 đến ngày 02/05/2007 trong giờ hành chính))

Địa điểm: Ban QLDA đầu tư và xây dựng thị xã Bắc Kạn, tổ 8 A phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: (0281) 879426; Fax: (0281) 870374

Hạn cuối nhận HSDST: 9 giờ 30, ngày 15/05/2007.