Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng (San nền, xây dựng kè đá, tường rào)

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng (San nền, xây dựng kè đá, tường rào)

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng (San nền, xây dựng kè đá, tường rào)

Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình Trường Công nhân Kỹ thuật, Bồi dưỡng nghiệp vụ Xây dựng An Dương”

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và vốn tự có

Bên mời thầu: Trường Công nhân Kỹ thuật, Bồi dưỡng nghiệp vụ Xây dựng An Dương

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước, có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ, ngày 12/04/2007 đến trước 15 giờ, ngày 27/04/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường Công nhân Kỹ thuật, Bồi dưỡng nghiệp vụ Xây dựng An Dương, số 266 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng. Điện thoại: (031) 3858831; Fax: (031) 3857881

Hạn cuối nhận HSDST: trước 15 giờ, ngày 27/04/2007.