Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Xây dựng thủy điện Nậm Pung”

Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Xây dựng thủy điện Nậm Pung”

Mời sơ tuyển các gói thầu:

– Cụm công trình đầu mối (Gói số 1)

– Đường hầm dẫn nước (Gói số 2)

– Tháp điều áp (Gói số 3)

– Đường ống áp lực và đường ống dẫn nước (Gói số 4)

– Xây dựng nhà máy (Gói số 5)

– Khu phụ trợ (Gói số 6)

Thuộc Dự án “Xây dựng thủy điện Nậm Pung”

Nguồn vốn: vốn tự có, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Pung

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Pung

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian bán HSMST: từ ngày 18/03/2007 đến trước 9 giờ, ngày 07/04/2007(trong giờ hành chính)

Địa điểm: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Pung, số 193 Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 2403438

Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ, ngày 07/04/2007