Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Xây dựng thủy điện Tà Lơi”

Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Xây dựng thủy điện Tà Lơi”

Mời sơ tuyển các gói thầu:

– Cụm công trình đầu mối (Gói số 1)

– Kênh dẫn nước (Gói số 2)

– Đưòng ống áp lực (Gói số 3)

– Nhà máy, trạm phân phối điện ngoài trời (Gói số 4)

– Khu phụ trợ (Gói số 5)

Thuộc Dự án “Xây dựng thủy điện Tà Lơi”

Nguồn vốn: vốn tự có, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian bán HSMST: từ ngày 18/03/2007 đến trước 9 giờ, ngày 07/04/2007(trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông, số 193 Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 7914111; Fax: (04) 7914112

Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ, ngày 07/04/2007