Gói thầu xây lắp: Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Xuyên

Gói thầu xây lắp: Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Xuyên – Thuộc Dự án “Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Xuyên”.

Gói thầu xây lắp: Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Xuyên

Thuộc Dự án “Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Xuyên”

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác do chủ đầu tư huy động

Bên mời thầu: Ban QLDA công trình Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Xuyên

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30 ngày 17/12/2007 đến trước 9 giờ, ngày 31/12/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban QLDA công trình Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 899442; Fax: (0211) 866305

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 31/12/2007.