Kênh cấp I và kênh nhánh có diện tích <150ha công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Ring, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch đấu thầu: Kênh cấp I và kênh nhánh có diện tích <150ha công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Ring, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Số hiệu: 159/QĐ-SNN
Ngày ban hành: 20/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 228/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 22.975.241.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kênh cấp I và kênh nhánh có diện tích <150ha công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Ring, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. (06 gói thầu)


  – Theo quyết định phê duyệt nêu trên thì: 1. Phần công việc đã thực hiện: Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật TC-DT, thẩm tra thiết kế kỹ thuật TC-DT có giá trị: 750,755 triệu đồng; 2. Phần công việc không đấu thầu: Quản lý dự án, thẩm tra phê duyệt quyết toán, kiểm toán, bồi thường, GPMB, dự phòng có giá trị: 7.289,979 triệu đồng; 3. Phần công việc tự thực hiện: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát thi công xây dựng có giá trị: 250,135 triệ đồng.
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu số 1: Kênh và công trình trên kênh: Kênh N1, kênh V2
 • 2.813.981.000 (VND)
 •  (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngày (kể từ ngày thông báo lần đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng)Trọn gói Thời gian thực hiện hợp đồng chi tiết nêu trong hồ sơ mời thầu.
  01 Gói thầu số 2: Kênh và công trình trên kênh: N3, kênh N6
 • 2.560432.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 30 (kể từ ngày thông báo lần đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng) Trọn gói Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định chi tiết trong hồ sơ mời thầu được phê duyệt
  03 Gói thầu số 3: Kênh và công trình trên kênh: N9
 • 2.706.141.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngày (kể từ ngày thông báo lần đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng.Trọn gói Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định chi tiết trong hồ sơ mời thầu được phê duyệt
  04 Gói thầu sô 4: Kênh và công trình trên kênh: N5-3; Kênh 5-8; Kênh V3; Kênh V4.
 • 2.739.534.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngày (Kể từ ngày thông báo lần đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng). Trọn gói Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định chi tiết trong hồ sơ mời thầu
  05 Gói thầu số 5: Kênh và công trình trên kênh: N12-2; Kênh N12-3; Kênh N5-V2; Kênh N5-V4; Kênh N5-V5; Kênh N5-V6; Kênh N12-V2; Kênh N12-V5
 • 2.744.120.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngày (Kể từ ngày thông báo lần đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng)Trọn gói Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định chi tiết trong hồ sơ mời thầu được duyệt
  06 Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình
 • 99.176.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Thời gian thực hiện sẽ thông báo cụ thể sauTrọn gói Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định cụ thể sau