KHĐT CT Nạo vét chống ngập các kênh rạch xã Tân Kiên H.Bình Chánh (8 gói thầu)

Kế hoạch đấu thầu: KHĐT CT Nạo vét chống ngập các kênh rạch xã Tân Kiên H.Bình Chánh – Sở Nông nghiệp & PTNT TP.HCM –

Tên chủ đầu tư: Công ty Quản lý Khai thác Dịch Vụ Thủy lợi TP.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp & PTNT TP.HCM
Số hiệu: 74/QĐ-SNN-QLĐA
Ngày ban hành: 14/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp & PTNT TP.HCM
Số hiệu: 74/QĐ-SNN-QLĐT
Ngày ban hành: 14/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
  • 4.803.040.000(VND)

Kế hoạch đấu thầu: KHĐT CT Nạo vét chống ngập các kênh rạch xã Tân Kiên H.Bình Chánh (8 gói thầu)

Số gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn: Phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Phương thức hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng
01 Tư vấn Khảo sát lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
  • 198.598.000 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý 3/2007 Trọn gói 45 ngày
02 Thẩm tra thiết kế và dự toán
  • 10.999.000 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơ Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển quý 4/2007 Trọn gói 20 ngày
03 Xây lắp 1 – rạch và công trình trên rạch Tư Thế & Tân Đông
  • 1.977.861.000 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 1/2008 Trọn gói 120 ngày
04 Xây lắp 2 – rạch và công trình trên rạch Cái Trung & Bảy Chiến
  • 1.933.641.000 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 1/2008 Trọn gói 120 ngày
05 Bảo hiểm công trình
  • 26.598.000 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008 Trọn gói theo thời gian gói thầu xây lắp
06 Kiểm toán công trình
  • 24.015.000 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008 Trọn gói 90 ngày
07 Tư vấn giám sát thi công công trình
  • 79.276.000 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơ Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển quý 1/2008 Trọn gói theo thời gian các gói thầu xây lắp
08 Tư vấn đầu thầu và lựa chọn thầu
  • 11.076.000 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển quý 1/2008 Trọn gói 20 ngày

 

Danh sách các quyết định liên quan:

  • QĐ số 74/QĐ-SNN-QLĐT v/v phê duyệt BCKTKT và KHĐT thuộc CT xã Tân Kiên Size 1.09 M