Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn giám sát

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn giám sát. Xây dựng đường Lê Công Thanh kéo dài

Tên dự án:Xây dựng đường Lê Công Thanh kéo dài
Tên gói thầu:Tư vấn giám sát
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phủ Lý
01/11/2007 đến 01/11/2007
0 (VND)
08/11/2007 17:00
08/11/2007 17:00