Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Xây dựng một số cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Xây dựng một số cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.

Tên dự án:Xây dựng cơ chế chính sách về ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở
Tên gói thầu:Xây dựng một số cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Vụ Công nghiệp CNTT – 18 Nguyễn DU Hà nội
16/06/2007 đến 21/06/2007
0 (VND)
26/06/2007 15:00
27/06/2007 09:00