Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 3 đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh”

Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 3 đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh”. Bao gồm 2 gói: San nền, đường giao thông, thoát nước khu A & B.

Mời sơ tuyển các gói thầu

– Gói số 1: San nền, đường giao thông, thoát nước khu A

– Gói số 2: San nền, đường giao thông, thoát nước khu B

Thuộc Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 3 đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh”

Nguồn vốn: kinh phí đóng góp của các hộ trúng giá quyền sử dụng đất tại dự án và các nguồn vốn khác

Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSMST (trong giờ hành chính):

– Gói số 1: từ 8 giờ, ngày 28/6/2007 đến trước 8 giờ, ngày 06/7/2007

– Gói số 2: từ 8 giờ, ngày 28/6/2007 đến trước 8 giờ, ngày 09/7/2007

Địa điểm: Ban QLDA xây dựng TP. Bắc Ninh, số 1 đường Nguyễn Phi Ỷ Lan, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: (0241) 820148; Fax: (0241) 820148

Hạn cuối nhận HSDST:

– Gói số 1: trước 8 giờ, ngày 06/7/2007

– Gói số 2: trước 8 giờ, ngày 09/7/2007

(Nhà thầu đăng ký tham dự ngày 20/6/2007 – Gói số 1 và ngày 21/6/2007 – Gói số 2 trong giờ hành chính).