Mời sơ tuyển Gói thầu: Các hợp đồng xây lắp (gồm 9 nhóm công việc được mô tả chi tiết trong thư mời sơ tuyển)

Mời sơ tuyển Gói thầu: Các hợp đồng xây lắp (gồm 9 nhóm công việc được mô tả chi tiết trong thư mời sơ tuyển). Dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

Mời sơ tuyển Gói thầu: Các hợp đồng xây lắp (gồm 9 nhóm công việc được mô tả chi tiết trong thư mời sơ tuyển)

Thuộc Dự án “Dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

Nguồn vốn: vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương Dự án Thủy lợi (CPO)

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ ngày 18/06/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Văn phòng Ban CPO, số 23 Hàng Tre, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 9341601; Fax: (04) 8242372

Thời điểm đóng sơ tuyển: 8 giờ, ngày 17/07/2007.