Mời sơ tuyển Gói thầu: San nền, xây cổng, hàng rào (Gói số 01)

Mời sơ tuyển Gói thầu: San nền, xây cổng, hàng rào (Gói số 01). Thuộc Dự án thành phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án (tổng thể) xây dựng Cung hữu nghị Việt – Trung (phần giải phóng mặt bằng, san nền, xây cổng và tường rào) tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mời sơ tuyển Gói thầu: San nền, xây cổng, hàng rào (Gói số 01)

Thuộc Dự án thành phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án (tổng thể) xây dựng Cung hữu nghị Việt – Trung (phần giải phóng mặt bằng, san nền, xây cổng và tường rào) tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

Nguồn vốn: do Chính phủ Việt cung cấp

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt – Trung

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 10 giờ ngày 28/05/2007 đến trước 16 giờ 30, ngày 08/06/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban QLDA Xây dựng Cung hữu nghị Việt – Trung, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 2125616/2125619; Fax: (04) 7855072

Thời điểm đóng sơ tuyển: 16 giờ 30, ngày 08/06/2007.