Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng hoàn chỉnh (phần kiến trúc) hạng mục nhà khách 9 tầng, cấp II công trình Nhà khách Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng hoàn chỉnh (phần kiến trúc) hạng mục nhà khách 9 tầng, cấp II công trình Nhà khách Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng hoàn chỉnh (phần kiến trúc) hạng mục nhà khách 9 tầng, cấp II công trình Nhà khách Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thuộc Dự án “Xây dựng công trình Nhà khách Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang”

Nguồn vốn: xây dựng cơ bản của tỉnh Tuyên Quang

Bên mời thầu: văn phòng Tỉnh uỷ Tuyên Quang

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ, ngày 21/5/2007 đến trước 13 giờ 30, ngày 06/6/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Nhà khách Kim Bình, đường 17/8 phường Phan Thiết, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: (027) 823402 hoặc 0945037888

Hạn cuối nhận HSDST: 13 giờ 30, ngày 06/6/2007.