Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công hệ thống thoát nước mưa và nước thải (Hợp đồng số LC/ICB/1) bao gồm công tác thi công 34 km tuyến ống thoát nước mưa và thoát nước thải và 4 trạm bơm nước thải ngầm trên đường phố và trong khu vực đô thị.

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công hệ thống thoát nước mưa và nước thải (Hợp đồng số LC/ICB/1) bao gồm công tác thi công 34 km tuyến ống thoát nước mưa và thoát nước thải và 4 trạm bơm nước thải ngầm trên đường phố và trong khu vực đô thị, thời gian thi công là 24 tháng. Cải thiện môi trường đô thị miền Trung – Tiểu Dự án Lăng Cô”

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công hệ thống thoát nước mưa và nước thải (Hợp đồng số LC/ICB/1) bao gồm công tác thi công 34 km tuyến ống thoát nước mưa và thoát nước thải và 4 trạm bơm nước thải ngầm trên đường phố và trong khu vực đô thị, thời gian thi công là 24 tháng

Thuộc Dự án “Cải thiện môi trường đô thị miền Trung – Tiểu Dự án Lăng Cô”

Nguồn vốn: vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và vốn đối ứng

Bên mời thầu: Ban QLDA cải thiện môi trường Đô thị Lăng Cô

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ, ngày 18/5/2007 đến 16 giờ, ngày 25/5/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban QLDA cải thiện môi trường Đô thị Lăng Cô, số 46 Trần Phú, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: (054) 823089/831016; Fax: (054) 831015

Hạn cuối nhận HSDST: trước 10 giờ, ngày 29/6/2007.