Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. Xây dựng HTKT quỹ đất tạo vốn xây dựng Cầu qua sông Châu Giang và đường Lê Công Thanh kéo dài – thị xã Phủ Lý – tỉnh Hà Nam

Tên dự án:Xây dựng HTKT quỹ đất tạo vốn xây dựng Cầu qua sông Châu Giang và đường Lê Công Thanh kéo dài – thị xã Phủ Lý – tỉnh Hà Nam
Tên gói thầu:Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phủ Lý
12/04/2008 đến 17/04/2008
1000000 (VND)
17/04/2008 17:00
17/04/2008 17:00