Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, rung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

Tên dự án:Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn
Tên gói thầu:Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Chỉnh hình và PHCN Qui Nhơn, số 580 Nguyễn Thái Học, Qui Nhơn, Bình Định, ĐT (056) 846513 – Fax (056) 846536 (Thông báo mời thầu bổ sung nộp HSQT)
28/05/2008 đến 06/06/2008
0 (VND)
06/06/2008 10:00
06/06/2008 10:00