Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây lắp+ thiết bị

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây lắp+ thiết bị. Tên dự án: Xâ dựng mới và mở rộng trường THCS Phú Hoà Đông

Tên dự án:Xâ dựng mới và mở rộng trường THCS Phú Hoà Đông
Tên gói thầu:Chi phí giám sát thi công xây lắp+ thiết bị
Nguồn vốn:
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA Khu vực đầu tư xây dựng Huyện Củ Chi. Địa điểm: Khu phố 7, thị trấn Củ chi, huyện Củ Chi, TP.HCM. Điện thoại: 08 38920512 ; fax: 08 38920263
20/02/2009
03/03/2009 08:00 đến 17/03/2009 15:00
Ban QLDA Khu vực đầu tư xây dựng Huyện Củ Chi. Địa điểm: Khu phố 7, thị trấn Củ chi, huyện Củ Chi, TP.HCM. Điện thoại: 08 38920512 ; fax: 08 38920263
17/03/2009 15:00
17/03/2009 15:00