Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Procurement package’s name 1

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Procurement package’s name 1

Tên dự án:Project\’s name
Tên gói thầu:Procurement package\’s name 1
Nguồn vốn:
Kinh phí ngành Hải Quan
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Procuring entity\’s address, tel, fax
24/02/2009
23/03/2009 14:05 đến 23/04/2009 14:05
Procuring entity\’s address, tel, fax
23/05/2009 14:05
24/05/2009 14:05