Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Dương – Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Dương – Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Tên dự án:Đường Na Dương – Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Tên gói thầu:Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Dương – Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Nguồn vốn:
Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tại Ban Quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 21 Đường Hùng vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; ĐT 025.3815636; FAX 025.3815.286.
25/02/2009
09/03/2009 08:00 đến 25/03/2009 16:00
Tại Ban Quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 21 Đường Hùng vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
25/03/2009 16:00
25/03/2009 16:00