Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn chung thuộc Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam, vốn vay JBIC (JICA)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn chung thuộc Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam, vốn vay JBIC (JICA)

Tên dự án:Dự án Tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam, vốn vay JBIC (JICA)
Tên gói thầu:Tư vấn chung thuộc Dự án Tăng cường An toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam, vốn vay JBIC (JICA)
Nguồn vốn:
JBIC
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo thời gian
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
80B, Phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: (84) 43-9428726; Fax: (84) 43-9427591
06/03/2009
17/03/2009 07:30 đến 04/04/2009 16:30
80B, Phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: (84) 43-9428726; Fax: (84) 43-9427591
04/04/2009 16:30
04/04/2009 16:30