Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây lắp +thiết bị

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây lắp +thiết bị

Tên dự án:xây dựng cải tạo mở rộng trường THCS Nguyễn Văn Xơ
Tên gói thầu:Chi phí giám sát thi công +thiết bị
Nguồn vốn:
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo tỷ lệ phần trăm
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA khu vực đầu tư xây dựng huyện Củ chi. Địa điểm: Khu phố 7- huyện Củ chi-TP.HCM. Điện thoại: 08 38920677 Fax: 08 38920512
31/03/2009
13/04/2009 08:00 đến 21/04/2009 14:00
Ban QLDA khu vực đầu tư xây dựng huyện Củ chi. Địa điểm: Khu phố 7- huyện Củ chi-TP.HCM. Điện thoại: 08 38920677 Fax: 08 38920512
21/04/2009 14:00
21/04/2009 14:00