Thông báo mời thầu sơ tuyển Gói thầu số 1: Xây lắp Cầu chính, cầu dẫn (phía Ðông + phía Tây) thuộc công trình Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý

Ban Quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Công chính Ðà Nẵng – Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu sơ tuyển Gói thầu số 1: Xây lắp Cầu chính, cầu dẫn (phía Ðông + phía Tây) thuộc công trình Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý.

Ban Quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Công chính Ðà Nẵng – Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu sơ tuyển Gói thầu số 1: Xây lắp Cầu chính, cầu dẫn (phía Ðông + phía Tây) thuộc công trình Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý.
Ban Quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Công chính Ðà Nẵng xin mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham gia đấu thầu sơ tuyển gói thầu trên.
Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và nhận hồ sơ mời sơ tuyển tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án Ðầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Công chính Ðà Nẵng, Việt Nam (số 33 Pasteur, Ðà Nẵng, ÐT: 0511.3812366; fax: 0511.3892609).
Hồ sơ mời sơ tuyển được cung cấp miễn phí từ 7 giờ 30 phút ngày 20-5-2009 đến 8 giờ 30  phút ngày 9-6-2009.
– Ðịa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông công chính Ðà Nẵng số 33 Pasteur, Ðà Nẵng, Việt Nam.
– Thời gian đóng thầu sơ tuyển: từ 8 giờ 55 phút ngày 9-6-2009.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ  ngày 9-6-2009 tại Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông công chính Ðà Nẵng, 33 Pasteur, Ðà Nẵng, Việt Nam.