Thông báo mời nộp hồ sơ thầu quan tâm Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + Cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM
   
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng .
Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 029.3854.670 – Fax: 029.3854.670.
2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
3. Dự án thuộc nhóm:  (C)
4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.
5.Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + Cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Mời tham khảo toàn bộ kế hoạch đấu thầu của dự án tại http://thongtindauthau.com/thong-bao-moi-thau-13272.html


B. Nội dung thông báo mời nộp HSQT (Nội dung sẽ đăng tải): 
– Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng.
Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái;
Điện thoại: 029.3854.670 – Fax: 029.3854.670.
– Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + Cắm cọc giải phóng mặt bằng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
– Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường Trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
– Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước + Nguồn vốn khác.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian phát hành HSMQT: Từ ngày 05/8/2009 đến ngày 20/8/2009 (Trong giờ hành chính).
– Địa điểm phát hành HSMQT: Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng.
 Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
– Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước 16 giờ 00 phút, ngày 20/8/2009 tại Công ty cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng.
Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

    Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

Mời tham khảo toàn bộ kế hoạch đấu thầu của dự án tại http://thongtindauthau.com/thong-bao-moi-thau-13272.html                                                             
                                Yên Bái, ngày 03 tháng 8 năm 2009.
  KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

           Phạm Đình Thụy