Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Mông Dương – Mógn Cái, tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Mông Dương – Mógn Cái, tỉnh Quảng Ninh, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 3341/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 31/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 2199/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 28/07/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1294489000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Mông Dương – Mógn Cái, tỉnh Quảng Ninh (21 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  XL-01 Xây dựng cầu Mông Dương và đường từ Km165+00-Km165+400 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 31441000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 18 tháng
  XL-02 Xây dựng đoạn Km165+400 – Km171+000 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 50117000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 16 tháng
  XL-03 Xây dựng đoạn Km171+000 – Km181+000 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 85019500000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 18 tháng
  XL-04 Xây dựng đoạn Km181+000 – Km191+837 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 112573500000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 20 tháng
  XL-05 Xây dựng cầu Ba Chẽ tại Km192 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 49841000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 20 tháng
  XL-06 Xây dựng đoạn Km192+000-Km204+000
 • 95967500000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 20 tháng
  XL-07 Xây dựng đoạn Km204+000 – Km216+000 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 82627500000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 20 tháng
  XL-08 Xây dựng đoạn 216+000-Km228+400 (bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 78476000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 18 tháng