Cải tạo, sửa chữa sân đỗ máy bay – Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung,

Cải tạo, sửa chữa sân đỗ máy bay – Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng-Phường Hòa Thuận Tây-Quận Hải Châu–Thành phố Đà Nẵng.   

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TCT CẢNG HK MIỀN TRUNG 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-
—————————————————–

                 
        PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung.
– Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng-Phường Hòa Thuận Tây-Quận Hải Châu–Thành phố Đà Nẵng.
– Điện thoại/Fax:       0511. 3823397                  Fax: 0511. 3823393
2. Tên công trình: “Cải tạo, sửa chữa sân đỗ máy bay – Cảng Hàng không Phù Cát”
3. Loại công trình:  Cải tạo, sửa chữa.
4. Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: gói thầu số 02: “Cải tạo, sửa chữa sân đỗ máy bay”
B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung
– Tên gói thầu: gói thầu số 02: “Cải tạo, sửa chữa sân đỗ máy bay”
– Tên công trình: “Cải tạo, sửa chữa sân đỗ máy bay – Cảng Hàng không Phù Cát”
– Nguồn vốn:  Nguồn sửa chữa lớn của Tổng công ty cảng hàng không miền Trung.
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 30, ngày 27 tháng 11 năm 2009 đến trước 8 giờ 30, ngày 11 tháng 12 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT:
Ban Xây dựng cơ bản – Tổng công ty Cảng Hàng không miền Trung
Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng–P.Hòa Thuận Tây-Q.Hải Châu–TP Đà Nẵng.
Điện thoại:     0511. 3614334        Fax:    0511. 3823393
(Liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa)
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000VND
– Địa chỉ nhận HSDT:
Bộ phận Văn thư – Tổng công ty Cảng Hàng không miền Trung
Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng–P.Hòa Thuận Tây-Q.Hải Châu–TP Đà Nẵng.
Tel : 0511-3823397 ( xin số 239) ,   Fax :0511-3823393.
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 11 tháng 12 năm 2009
– Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 VNĐ (Bốn trăm triệu đồng)
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00, ngày 11 tháng 12 năm 2009, tại:
Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung.
Cảng hàng không QT Đà Nẵng-P. Hòa Thuận Tây-Q. Hải Châu–TP Đà Nẵng.
Điện thoại/Fax: 0511. 3823397                  Fax: 0511. 3823393

Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                         Đà Nẵng,ngày 16 tháng 12 năm 2009
                                                                                      TỔNG GIÁM ĐỐC