Gói thầu xây lắp công trình: Đường Khe Tiền – Đèo Lang Tư, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu.

Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu, có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp công trình: Đường Khe Tiền – Đèo Lang Tư, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu.

UBND HUYỆN BÌNH LIÊU   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA CÔNG TRÌNHĐộc  lập – Tự  do – Hạnh  phúc
—————————-
Số: 16/TB-BQL
      ———————————–
Bình Liêu, ngày 29  tháng 3  năm 2010

      THÔNG BÁO MỜI THẦU
Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu, có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp công trình: Đường Khe Tiền – Đèo Lang Tư, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu.
Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu tham dự sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản lệ phí là: 1.000.000, đồng/bộ.
Hồ sơ dự thầu phải gửi kèm theo một bảo đảm dự thầu với giá trị là: 60.000.000, đ (Sáu mươi triệu  đồng chẵn).
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Bắt đầu từ 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2010.
Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 ngày 07 tháng 5 năm 2010.
Địa chỉ liên hệ mua và nộp hồ sơ dự thầu: Ban quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu; Địa chỉ: khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0333.878.258,  0333.878.085; Fax: 0333.878.771./.
                                                                                          BAN QLDA CT HUYỆN BÌNH LIÊU.
                                                                                                           Giám đốc                                                                                                   Nguyễn Tiến Mạnh