Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu gói thầu : mua sắm giấy vở cho học sinh thuộc diện chính sách năm học 20010-2011

Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu gói thầu : mua sắm giấy vở cho học sinh thuộc diện chính sách năm học 20010-2011. Thời gian phát hành hồ sơ : ngày 26/07/2010 (trong giờ hành chính). Hạn chót nộp hồ sơ chào hàng (Báo giá) 08 giờ ngày 30/07/2010.

UBND Tỉnh Sơn La                                                           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phòng GD & ĐT huyện Sốp Cộp                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La mở thầu gói thầu : mua sắm giấy vở cho học sinh thuộc diện chính sách năm học 20010-2011

Xin mời các nhà cung ứng có đủ điều kiện năng lực và kỹ thuật tham dự thầu.

Thời gian phát hành hồ sơ : ngày 26/07/2010( Trong giờ hành chính )

Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh.

Hạn chót nộp hồ sơ chào hàng ( Báo giá ) 08 giờ ngày 30/07/2010 tại phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La ( Chấp nhận báo giá bằng đường bưu điện hoặc bằng Fax )

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin theo địa chỉ Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

Điện thoại 022.878.211 hoặc 022.878.056 ; Fax 022.878.211

                                                                                                 Trưởng phòng                                                                                                Trần Đắc Phóng