Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng mời thầu Gói thầu: Lắp đặt thiết bị quan trắc tự động mực nước, lượng mưa hồ chứa nước Đồng Nghệ.

Mời thầu gói thầu: Lắp đặt thiết bị quan trắc tự động mực nước, lượng mưa hồ chứa nước Đồng Nghệ – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 8 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2010 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng.

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

                                                                          Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2010


THÔNG BÁO MỜI THẦU


1. Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

2. Gói thầu: Lắp đặt thiết bị quan trắc tự động mực nước, lượng mưa hồ chứa nước Đồng Nghệ.

3. Dự án: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đồng Nghệ.

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).

– Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

– Phương thức hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng, Điện thoại: 0511.3817435; Fax: 0511.3837146

8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 8 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2010 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng.

Nơi nhận:                                                                                       KT. GIÁM ĐỐC

– Báo nhân dân;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

– Lưu: VT, ĐTXD.


                                                                                                           Huỳnh Vạn Thắng