Kho bạc nhà nước Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu: thi công xây lắp trụ sở Kho Bạc Nhà nước huyện Bảo Lâm

Kho bạc nhà nước Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu: thi công xây lắp trụ sở Kho Bạc Nhà nước huyện Bảo Lâm. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2010 đến trước 8giờ , ngày 25 tháng 10 năm 2010    KHO BẠC NHÀ NƯỚC                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHO BẠC NHÀ NƯỚC LÂM ĐỒNG                             Độc Lập –  Tự Do – Hạnh Phúc
            
        Số :   48 /KBLĐ-HCQT                                                   Đà Lạt, ngày 08 tháng 10  năm 2010                               
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU
A.Thông tin chung:
1.Tên cơ quan đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng 
        -Địa chỉ: 21 A Trần Phú Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng
        -Điện thoại: 063.3820640     Fax: 063.3532195
2.Tên dự án: Xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Bảo Lâm
3.Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4.Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng
5.Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu thi công xây lắp trụ sở Kho Bạc Nhà nước huyện Bảo Lâm
B.Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU

    -Tên bên mời thầu: Kho Bạc Nhà nước Tỉnh Lâm Đồng
    – Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây lắp trụ sở Kho Bạc Nhà nước huyện Bảo Lâm-Lâm Đồng
    – Tên dự án: Xây dựng Trụ sở Kho Bạc Nhà nước huyện Bảo Lâm
    – Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành
    – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
    – Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2010 đến trước 8giờ , ngày 25 tháng 10 năm 2010
    – Địa điểm bán HSMT: Số 21 A đường Trần Phú – Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
    – Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng chẳn )
    – Địa chỉ nhận HSDT: Số 21 A đường Trần Phú – Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
    – Thời điểm đóng thầu : 8 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2010
    – Bảo lãnh dự thầu : 55.000.000đồng
    – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 25 ngày tháng 10 năm 2010 tại Văn phòng Kho Bạc Nhà nước Tỉnh Lâm Đồng, số 21 A đường Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
         Kho Bạc Nhà nước Tỉnh Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
  
                   
                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                       
                                                                                                     Võ Văn Hoài