Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoành Bồ Khu 4, TT Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với gói thầu: Sửa chữa xe ô tô con phục vụ công tác.

Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoành Bồ Khu 4, TT Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với gói thầu: Sửa chữa xe ô tô con phục vụ công tác. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 5/11/2010 đến 16 giờ ngày 14/11/2010 (trong giờ hành chính). Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 30 ngày 14/11/2010 UBND HUYỆN HOÀNH BỒ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND&UBND                                       Độc lập – Tự do Hạnh phúc

                                                                               Hoành Bồ ngày 03 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoành Bồ tổ chức chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu đối với gói thầu: Sửa chữa xe ô tô con phục vụ công tác như sau:
– Bên mời thầu: Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoành Bồ
– Tên dự án: Sửa chữa xe ô tô con phục vụ công tác cho UBND huyện Hoành Bồ.
– Tên gói thầu: Sửa chữa  xe ô tô con phục vụ công tác.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
– Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước.
– Loại hợp đồng: Hợp đồng chọn gói không điều chỉnh giá.
– Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 5/11/2010 đến 16 giờ ngày 14/11/2010 (trong giờ hành chính).
– Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 30 ngày 14/11/2010
– Địa chỉ: Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoành Bồ, Khu 4, TT Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0333.858.143, FAX:0333.858.031
Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoành Bồ kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu  trên đến tham dự .

Nơi nhận:                                                                  
VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN HOÀNH BỒ
   – Đăng tải trên báo đấu thầu Bộ                                               KHĐT; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
   – Lưu VT.                                                                                      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                   Đinh Việt Anh