Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung, tỉnh Bình Thuận thông báo mời thầu Gói thầu số 4 TDA5-XL4/TL/2011: Xây lắp toàn bộ công trình.

Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung, tỉnh Bình Thuận thông báo mời thầu Gói thầu số 4 TDA5-XL4/TL/2011: Xây lắp toàn bộ công trình. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2011 (trong giờ làm việc hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung, tỉnh Bình Thuận.
 – Tên gói thầu: Gói thầu số 4 TDA5-XL4/TL/2011: Xây lắp toàn bộ công trình.
 – Tên dự án: Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung, tỉnh Bình Thuận.
 – Nguồn vốn: Vốn vay ADB, AFD và vốn đối ứng trong nước
 – Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi trong nước (NCB) .
 – Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ  08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2011 (trong giờ làm việc hành chính).
 – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Km 1700 QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận (Điện thoại: 062.3839174 – Fax: 062.3839174).
 – Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000,0 (Một triệu đồng chẳn).
 – Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Km 1700 QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
 – Thời điểm đóng thầu: Đóng thầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2011.
 – Bảo đảm dự thầu:
   + Gói thầu số 4 TDA5-XL4/TL/2011là: 300.000.000,0 đồng VN (Ba trăm triệu  đồng Việt Nam chẵn), bảo đảm dự thầu là bảo đảm được phát hành bởi Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam.
 – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 01 năm 2011, tại: Km 1700 QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

    Ban Quản lý Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung, tỉnh Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên ./.

 Nơi nhận:                                                                                              KT.GIÁM ĐỐC
  – Như trên;                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
  – Ban QLCDANN (b/cáo);
  – Sở NN và PTNT (để b/cáo);
  – Sở KH-ĐT (để b/cáo);
  – P.TĐ, KH-QLTC, TV;
  – Lưu TC-HC; Kh 08b
                                                                            Vũ Chí Nam