Đợt 1 Tiểu dự án Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án ADB4

Đợt 1 Tiểu dự án Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án ADB4, Sở Nông nghiệp và PTNT. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 3277/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2006
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 1303/QĐ-UBND và 982/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/06/2007
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 267300000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 1 Tiểu dự án Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án ADB4 (19 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu đợt 1 của Tiểu dự án Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Thủy lợi miền Trung (ADB4)do UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 15/6/2007 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu đợt 1 tại Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 gồm 19 gói thầu
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hợp phần Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Diên Trường
 • 2463000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2007Trọn gói 06 tháng
  02 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hợp phần Hồ chứa nước Chóp Vung
 • 3982000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2007Trọn gói 06 tháng
  03 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hợp phần Hệ thống kênh tưới Hồ chứa nước Núi Ngang
 • 1407000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2007Trọn gói 03 tháng
  4a Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công hợp phần Hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Núi Ngang
 • 560000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Quý 3/2008Trọn gói 18 tháng
  4b Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công hợp phần Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Diên Trường
 • 471000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Quý 4/2008Trọn gói 24 tháng
  4c Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công hợp phần Hồ chứa nước Chóp Vung
 • 836000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Quý 4/2008Trọn gói 24 tháng
  05 Mua sắm thiết bị văn phòng Ban QLDA
 • 300000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2008Trọn gói 01 tháng
  06 Mua sắm ôtô phục vụ quản lý dự án
 • 737000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2008Trọn gói 2,5 tháng
  07 Xây dựng trụ sở các Ban quản lý dự án (góp vốn với 02 ban quản lý dự án khác)
 • 755 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Theo đơn giá 06 tháng
  08 Xây lắp hạng mục Kênh B2 – Đoạn I + 01 Nhà quản lý – Núi Ngang
 • 3858000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 06 tháng
  09 Xây lắp hạng mục Kênh B2 ( Đoạn II) – Núi Ngang
 • 4000000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 06 tháng
  10 Xây lắp hạng mục Kênh B2 (Đoạn III) – Núi Ngang
 • 4000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 06 tháng
  11 Xây lắp hạng mục Kênh B4, B4-2, B4-5 và B4-5-1 – Núi Ngang
 • 4559000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 06 tháng
  12 Xây lắp các hạng mục Kênh B14 và kênh B14-2 – Núi Ngang
 • 4143000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 06 tháng
  13 Xây lắp các hạng mục Kênh B2-1, B2-2 và B2-3 – Núi Ngang
 • 4348000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 06 tháng
  14 Xây lắp các hạng mục Kênh B4-1, B4-3 – Núi Ngang
 • 4455000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 06 tháng
  15 Xây lắp hạng mục Kênh B6-2 và Kênh B6-4 – Núi Ngang
 • 4420000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 06 tháng
  16 Tư vấn giám sát quản lý môi trường
 • 1387000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơTheo yêu cầu của nhà tài trợ, Trong nước, Có sơ tuyển Quý 3/2008Trọn gói 48 tháng
  17 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ Tiểu dự án Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
 • 1946000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3/2008Theo đơn giá 02 tháng